Meer resultaten voor wet op de privacy

 
wet op de privacy
 
Herziening Privacy Wetgeving.
Door technologische ontwikkeling is er nu veel meer mogelijk voor overheden en bedrijven om gegevens van burgers te verzamelen en te gebruiken. Het Europees Parlement treedt ook op als waakhond over de privacy van de burgers. Hierbij kan gedacht worden aan privacy in Europese aangelegenheden maar ook bijvoorbeeld in verband met verdragen met landen buiten Europa zoals de Verenigde Staten. Ook brengt het Europees Parlement met regelmaat rapporten uit over de staat van de privacy in de Europese Unie. De laatste jaren is er veel te doen geweest over het verzamelen en het gebruik van gegevens van burgers om terrorisme te bestrijden.
KFC Katelijne Wet op de privacy.
In gevolge de wet op de privacy heeft u als betrokkene of ouder het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het publiceren van beeldmateriaal waarop uw kind afgebeeld staat. Indien u wil dat een foto waarop uw zoon of dochter duidelijk herkenbaar is niet gepubliceerd wordt dan u kan dit melden bij de verantwoordelijke bestuursleden van de club de afbeelding zal dan zo snel als mogelijk verwijderd worden. Telefoon 0900 / 00081.
Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp? Vraag en antwoord Rijksoverheid.nl.
Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken. Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp? De Wet bescherming persoonsgegevens Wbp beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. En het recht op verzet tegen gebruik van uw gegevens. Wil een organisatie uw persoonsgegevens vastleggen gebruiken of doorsturen? Dan zijn ze verplicht u hierover te informeren. Uw werkgever moet u bijvoorbeeld vertellen dat uw persoonsgegevens bij ziekte worden doorgegeven aan een arbodienst.
Hoe ver gaat jouw privacy op het werk? Jobat.be.
Veel juristen zeggen dat de wet op de elektronische communicatie van juni 2005 een absoluut communicatiegeheim voorschrijft. Je kan elektronische communicatie enkel openbreken wanneer dat bij wet voorzien is. Maar dat is bij wet voorzien! De arbeidswetgeving voorziet immers dat de werkgever controle mag uitoefenen op het werk van de werknemer en dat hij dat moet expliciteren in het arbeidsreglement het contract of de cao. Eigenlijk is het dus zeer eenvoudig zorg dat alles in je arbeidsreglement neergeschreven staat. De regelgeving moet aangepast zijn aan de noden van het bedrijf.
Artikel 10 Privacy Europa Nu. r. google-plus. facebook. twitter. linkedin2. nujij. Monitor Nieuwsbrief. pdclogo. Afstudeer hoed. man met tas. twitter. Stuur deze pagina door. Voeg deze pagina toe aan Twitter. Voeg deze pagina toe aan Facebook. Voeg deze pa
Artikel 10 Privacy Hoofdinhoud. Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 2008. 9 Artikel 10 11. Ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt alsmede op verbetering van zodanige gegevens. Everyone shall have the right to respect for his privacy without prejudice to restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament.
Fraude opsporen en de wet op de privacy Johan Vande Lanotte.
dinsdag 5 mei 2015. Het opsporen van fiscale fraude door het gebruik van energiegegevens ziet men als in strijd met de wet op de privacy. Voor het controleren op sociale fraude wordt het gebruik van deze energiegegevens nu wel mogelijk gemaakt. Akkoord dat de energiegegevens gebruikt worden tegen sociale fraude. Maar waarom gebruikt men ze dan ook niet om fiscale fraude te controleren? Voor een juiste inning van de belastingen moet een stadsbestuur kunnen vaststellen wie inwoner is en wie tweede verblijver is. De meeste hebben daar problemen. Vroeger mochten ze daarvoor de gegevens van de gas en de elektriciteitsleveranciers gebruiken. Maar sinds enige tijd is dat niet meer mogelijk.
Wet bescherming persoonsgegevens Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit is de functionaris voor de gegevensbescherming FG. Bij organisaties met een FG stelt het CBP zich terughoudend op als toezichthouder. Een toelichting op de Wbp is te vinden in. de memorie van toelichting bij de wet. Wbp-naslag een naslagwerk van het CBP. de Handleiding Wet bescherming persoonsgegevens. Gerelateerde wet en regelgeving. Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. Besluit van 5 maart 2012 houdende wijziging van het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp het Meldingsbesluit Wbp en het Vrijstellingsbesluit Wbp in verband met vermindering van administratieve lasten. Het werk van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. 1 Focus 1 Taal. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO hebben ouders en jongeren recht op informatie privacy en inzage in het medische JGZ dossier. De hulpverlener heeft de plicht om informatie te geven een dossier bij te houden de privacy te bewaren alleen een behandeling te geven als een cliƫnt daarvoor toestemming heeft gegeven en een geheimhoudingsplicht. Artsen en verpleegkundigen mogen geen informatie uit het dossier verstrekken aan derden tenzij met toestemming van ouders en/of jongeren.

Contacteer ons